INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

WAWROSZ sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000003577 posługująca się NIP 547-005-32-03 REGON 070412283

jako administrator Państwa danych osobowych traktuje kwestie związane z Państwa prywatnością, priorytetowo. Z tego względu pragniemy wyjaśnić Państwu w jaki sposób będą, przetwarzane dane przez Państwa udostępniane. W szczególności naszym nadrzędnym celem jest, aby Państwa dane były przetwarzane w zgodnie z obowiązującym prawem.

1. 

Niniejsza Informacja o prywatności ma zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług bezpośrednio przez Wawrosz sp.j.

2.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być przypisane do konkretnej i indywidualnie oznaczonej osoby – np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3.

W trakcie korzystania z naszych usług lub w związku z zakupem naszych produktów, Państwa dane będą, przetwarzane w szczególności w następujących celach:

- świadczenie zamówionych usług

- obsługa sprzedaży zakupionych produktów

- komunikacja z Państwem w zakresie świadczonych usług i dotycząca zakupionych produktów

- dostęp do usług serwisowych i usług wsparcia przez nasze Biuro Obsługi Klienta

Przetwarzanie w powyżej opisanych celach wynika z niezbędności przetwarzania do wykonania umów, których Państwo są, strona, lub jest uzasadnione interesem Wawrosz sp.j. jako administratora tych danych, przy czym w takim przypadku maja, Państwo prawo do sprzeciwienia się, takiemu przetwarzaniu ze względu na Państwa indywidualna, sytuacje,.

4.

Dane osobowe są, przetwarzane dla powyżej określonych celów i będą, usunięte po ich spełnieniu lub po okresie wynikającym z przepisów prawnych jeśli ma to zastosowanie, a także z wewnętrznej polityki.

5.

Państwa dane osobowe nie będą, przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub dla zapewnienia naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich. Informujemy, że celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zlecamy niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach (np. dostawcom usług technicznych) W każdym przypadku zapewniamy, że przekazywanie Państwa danych odbywa się, w oparciu o odpowiednie instrumenty prawne i daje niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i poufności. W przypadku powierzenia przetwarzania Państwa danych podmiotom trzecim w naszym imieniu zawsze upewniamy się, że podmioty takie spełniają, wymogi przepisów i naszych wewnętrznych polityk bezpieczeństwa. Państwa dane mogą, być również przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują, one odpowiednio uzasadnione zapytanie.

6.

Jako klientów firmy Wawrosz sp.j., zwracamy się, do Państwa z prośba, o udzielenie zgody na kontakt z Państwem w celu prezentacji Państwu produktów i usług firmy Wawrosz sp.j. oraz badania Państwa poziomu satysfakcji z tych produktów i usług. Taka zgoda jest zupełnie dobrowolna i jest niezależna od przetwarzania Państwa danych na potrzeby wykonania łączących nas umów.

7.

Zgadzając się, na kontakt marketingowy, będziemy używali Państwa adresu e-mail, adresu pocztowego lub numeru telefonu (w zależności od zakresu Państwa zgody), a także inne dane osobowe, które zostały lub zostaną, zebrane, w celu wysłania komunikatów marketingowych, informacji o ofertach i produktach, w tym w celu personalizacji i dostosowania takiej komunikacji do Państwa zainteresowań́ np. w oparciu o produkty, które zakupione od nas – zgodnie z prawem jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami (marketing bezpośredni). Jeśli korzystamy z usług stron trzecich w celu przetwarzania danych w naszym imieniu, które są, związane z tymi działaniami (np. dostawcami usług technicznych), zapewniamy, ze są, one starannie wybierane i kontrolowane zgodnie z wymogami prawnymi.

8.

Informujemy, że w każdym momencie mogą, Państwo wycofać powyżej udzielona, zgodę, ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, bez żadnych opłat, poprzez pisemna, informacje, przesłana, na adres iod@wawrosz.com

Prosimy zwrócić uwagę,, że wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach firmy Wawrosz sp.j., oraz że przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są, Państwo klientem Opel i Państwa dane przetwarzane są, w związku z zawarta, umowa, sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji).

9.

Na Państwa życzenie przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informacje, o zbieranych przez nas danych osobowych (prawo dostępu do danych). Oprócz prawa dostępu do danych przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem). Maja, Państwo również prawo zgłoszenia reklamacji w zakresie przetwarzania odpowiednim organom.

W zakresie powyższych żądań mogą, Państwo zgłaszać je pisemnie do Wawrosz sp.j.

Maja, Państwo zawsze prawo do żądania poprawiania Państwa danych jeśli stwierdza, Państwo ich niedokładność.

Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania usuniecie danych okaże się, nie możliwe, zapewnimy aby Państwa dane nie były na bieżąco używane.

Jeśli maja, Państwo jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wawrosz sp.j., Daniel Baran pod adresem email: iod@wawrosz.com

 

Polityka prywatności Wawrosz sp.j.

Serwis internetowy www.wawrosz.com (dalej również „Serwis”) jest administrowany przez „WAWROSZ” spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000003577 posługująca się NIP 547-005-32-03 REGON 070412283 Kapitał podstawowy wynosi 5.700.000 PLN

 (dalej również „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora.

 1. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
 1. prawidłowej relacji żądanej usługi tj. realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu– w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika);
 2. marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu obejmujących newsletter- w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora)
 1. Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Serwis.
 2. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 3. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych np. skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszej polityki prywatności   lub  odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):
 2. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 7. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 8. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 9. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 10. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 11. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 12. użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Po zalogowaniu się do Serwisu użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym sklep@wawrosz.com
 3. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

e-mail: iod@wawrosz.com

adres pocztowy: ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.).
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.